Minden, amit a diszlexiáról tudnod kell

Kezdőlap
Diszlexia alapok
Diszlexia frissítő
Otthoni segítség
Iskolai segítség
Mozgásfejlesztés
Fejlesztés
Nyelvtanulás és diszlexia
Diszlexia felnőttkorban
Beszédhiba és diszlexia
Diszlexia és táplálkozás
Diszlexia szakirodalom
Diszlexia Fórum

"Győzzük le a diszlexiát!"

Ingyenes email-tanfolyam szülőknek

A tanfolyam alatt megismerkedhet a diszlexia okaival, megjelenési formáival, megtudhatja, hogyan segíthet gyermekének, hogyan fejlesztheti gyermeke képességeit otthon, és hogy ki segít Önnek diszlexia esetén. Megtudhatja, mire kell odafigyelnie, és hogy mit, és hogyan kell gyakorolnia gyermekével.  Gyermeke fejlesztéséhez nem "csak" információkat, hanem ingyenes feladatlapokat, társasjátékokat, szoftvereket is kap. Iratkozzon fel diszlexia tanfolyamunkra és ajándékba kapja

"A 10 legsürgősebb tennivaló,
ha gyermeke tanulási problémákkal küzd!"

című tanulmányunkat.
 

Név:

E-mail: 

Adatvédelem: Mi is utáljuk a kéretlen leveleket: adatait senkinek nem adjuk ki, és bármikor megszüntetheti ingyenes előfizetését.

Tatár Jánosné
A Meixner - módszer gyakorlati alkalmazása 

Fel | Tovább

Arra vállalkoztam, hogy bemutassam a Meixner – féle diszlexia prevenciós olvasástanítási módszert.

Gyógypedagógus vagyok és tizenkettedik éve tanítok ezzel a módszerrel. 1995-ben vettem részt egy továbbképzésen, ahol magától Meixner Ildikótól tanultam meg azt, mi jellemző a diszlexiás gyermekre és azt, hogy miért tudom ezt a módszert alkalmazni a tanulásban akadályozott gyermekeknél is. Miért is? Mert játékos, tevékenykedtető, színes és érdekes. A gyermeki világhoz, pedig a játék áll legközelebb.Rendkívül felemelő számomra örömhöz, sikeélményhez juttatni a gyerekeket.

A diszlexia elnevezés használatos az olvasás elsajátításának zavarára, de már maga a szó is sokkal szélesebb fogalomra utal. A kifejezés ugyanis két tagból áll, az egyik a görög eredetű "disz", amely nehézséget jelöl, a másik a "lexia" a szintén görög eredetű "lexis" szóból, amely "szavakat, beszédet" jelent. Tehát szó szerint is a szavakkal kapcsolatos zavarról van szó, de ma már tudjuk, hogy a diszlexia ennél még összetettebb jelenség.

A diszlexia a tanulási zavarok fogalomkörébe tartozó intelligenciaszinttől független olvasási és helyesírási gyengeséget jelent.

Átlagosan intelligens gyermekek veleszületett vagy korai gyermekkorban szerzett képtelensége arra, hogy az olvasást és írást a szokott módon elsajátítsák.

Meixner Ildikó szerint: „ A diszlexia viszonyfogalom: a gyermek, a vele szemben jogosan támasztott igények ellenére lényegesen elmarad az olvasás – írás megtanulásában. – Ez, azt is jelenti, hogy neki sokkalta több időre és gyakorlási anyagra van szüksége, mint egy átlagosan olvasó gyereknek.”

A diszlexia okai megkésett idegrendszeri fejlődésre, illetve genetikai okokra, kromoszóma rendellenességre is visszavezethetők. A megkésett idegrendszeri fejlődés következménye a mozgáskoordináció, a figyelem, téri tájékozódás, beszédfejlődés zavara lesz. A közelmúltban részt vettem a Primitív reflexek hatása a tanulási nehézség kialakulására című előadáson, ahol Zweegmann - Kocsis Magda Hollandiában élő mozgásterapeuta, szemléletesen bizonyította, hogy a diszlexia oka lehet a primitív reflexek perzisztálódása, /megmaradása/ is.

A diszlexia főbb tünetei:

Óvodásoknál:

Mozgás területén:

A nagy- és finommozgás koordinációjának zavara vagy fejletlensége általában már az óvodáskorban feltűnik. A finommozgások fejlődésének egyik legdöntőbb szakasza a hatéves kor körüli időszak.

Jellemző:

 • a motoros ügyetlenség, koordinálatlan nagy-és finommozgások,

 • az egyensúly-érzékelés zavara és a bizonytalan testséma. A gyermek mozgása összerendezetlen, ügyetlen. Nem tud felmérni alapvető térbeli távolságokat, viszonyokat. Bonyolultabb mozgásformációkat nem képes pontosan végrehajtani. Gyakorta megbotlik, elesik.

 • gyenge ritmusérzék

Irány és tájékozódás területén:

 • A téri tájékozódásban a saját test a kiindulópont, a gyermek saját térbeli helyzetének tudatosítása teszi lehetővé a fent–lent, jobb–bal irányok megkülönböztetését. Amennyiben ebben zavar keletkezik, nemcsak az olvasásban és írásban léphetnek fel problémák, hanem a számolási műveletek elsajátítása is nehézségekbe ütközhet.

 • bizonytalan testséma: a gyerek nem tájékozódik megfelelően a saját testén. Nem tudja, milyen az, ha a bal lábát keresztbe teszi a jobb lába fölött. Hátát nem tudja homorítani-domborítani stb. Gyakori a kéz görcsössége, nem megfelelő tartása, a szabálytalan ceruzafogás.

Beszéd területén:

 • Megkésett, akadályozott beszédfejlődés, elmosódott artikuláció, zöngétlenítés, szegényes, szűkös szókincs, beszédészlelés és beszédmegértés zavara is jellemző.

Általános iskolában:

Az óvodáskorban tapasztalt nagy - és finommotorika, ritmusérzék fejletlenség, térbeni tájékozódás bizonytalansága, beszédzavar mellett jelentkeznek azok a konkrét akadályok, amelyek tanulási nehézséget jelentenek a gyerekek számára.

Olvasásban:

 • Nehezen alakulnak ki a hang és betű közötti asszociációk, ezért gyakoriak a betűtévesztések, melyek főként a vizuális vagy fonetikai hasonlóság alapján jönnek létre. (f-t, a-e, f-v, k-g)

 • Nehezen tanulják meg a betűk összeolvasását.

 • Felcserélik a betűk sorrendjét, illetve az olvasás irányát: (le-el)

 • Betűket és szótagokat hagynak ki illetve toldanak be

 • Folyamatos olvasáskor, gyakran hibásan és lassan olvasnak, más ragokat olvasnak a szó végére

 • Komoly zavarok vannak az olvasott szöveg megértésében.

Írásban:

Az írászavar tünetei közel azonosak az olvasásban tapasztaltakkal. Nehezen tájékozódnak a vonalközben, rossz a kézügyességük, helytelen a ceruzafogásuk, görcsös, darabos a vonalvezetésük.

Tanulásban akadályozott tanulóink ugyan nem diszlexiások, de náluk a diszlexia veszélyeztető tényezők halmozottan fordulnak elő. Szinte mindegyikükre jellemző a nagymozgások koordinálatlansága, motoros ügyetlenség, szegényes, szűkös szókincs, hibás beszéd, térbeni, időbeni tájékozódás fejletlensége, érzékelési apparátus zavarai, figyelemzavar, hiperaktivitással, absztrahálási képesség elégtelensége, feladattudat-gyengeség.

A diszlexia - prevenciós-és diszlexia - reedukációs terápia, és a diszlexia- prevenciós olvasástanítás bevezetése hazánkban Meixner Ildikó nevéhez kapcsolódik.

A terápia legfontosabb elve a sokoldalú készségfejlesztés, az olvasás - és írástanítás előkészítése, az olvasási kedv felébresztése, majd ezek alapján az olvasás tanítása.

Az adaptációs időszak hosszú, két hónapig az óra nagy részét a játékos képességfejlesztés teszi ki, majd a betűtanítás következik. A játékos, tevékenykedtető készségfejlesztés azonban végigkíséri az egész olvasás és írástanítást.

A Meixner –módszer alapelvei:

 • Alaposan előkészíti az olvasás-írástanítást, az olvasástechnikai készségek alapos kidolgozása jellemzi.

 • A betűtanításban fokozatosan, kis lépések szerint halad.

 • Szótagoló, szintetikus módszer, és ez nagyon fontos a későbbi helyesírás fejlesztésénél.

 • Alapja a hangoztatás és a fonémahallás fejlesztésére épülő betűtanítás, azaz a hármas asszociáció (látom – hallom - mondom), minél tökéletesebb kialakítására törekszik.

 • Megelőzi a homogén gátlás kialakulását – az alakilag, fonetikailag hasonló betűket időben távol javasolja tanítani.

 • Intenzíven fejleszti a tanulók aktív és passzív szókincsét.

 • Sok mozgatható, manipulálható eszközt tartalmaz.

A terápia két fő részből áll: a képesség-, készségfejlesztésből, és az olvasástanításból.

Képességfejlesztés

Ahhoz, hogy a tanulási nehézséggel küzdő kisgyerek meg tudja állni a helyét az iskolában, meg kell alapozni az alapkészségeit, sok-sok játékos, fejlesztő gyakorlattal.

Szinte minden diszlexiás kisgyerekre jellemző a téri tájékozódás zavara, ezért mindennap gyakoroljuk a tájékozódást: az irányokat síkban, színes kis képeken, a térbeni helyzeteket, térben, játékos mozgással kísérve.

Ugyanilyen fontos a kommunikáció, a beszéd fejlesztése. Sok beszédszervügyesítő mondókát, verset tanulunk. Az állatoknak nemcsak a mozgását, a hangjukat is utánozzuk. Közben tudatosítjuk, hogyan is működnek a beszédszerveink: az állathangok, játékok hangjának megszólaltatása közben megvizsgáljuk hangszalagunkat: morog vagy nem morog?

Szókincsünket sok olyan kis tárgynak a képe segíti, amit nem vagy csak kevesen ismernek. A színes, mesés eseményképekről pedig kérdések segítségével számolnak be a gyerekek.

A nagymozgásfejlesztés is mindennapi játékos feladataink közé tarozik. Testsémafejlesztő, mozgásügyesítő játékok segítik a koordinálatlan, ügyetlen mozgások ügyesedését, saját testrészeink tudatosítását.

A ritmusérzék fejlesztése a szótagolás kialakításának az alapja. Minden kis képet, szót letapsolunk, már akkor mikor még nem is tudunk olvasni. A hosszú-rövid magánhangzók differenciálását nagymozgásunkkal segítjük.

Olvasástanítás

A sokoldalú készségfejlesztésre alapozva kezdődhet meg csak az olvasás tanítása. Az olvasástanítás során először a betűk, majd azok összeolvasása révén a szótagok, a szavak, végül mondatok olvasását gyakoroljuk.

Betűtanítás:

Az új betűt mindig egy hozzákapcsolódó kis mesével mutatjuk be, ezzel is segítve a betű bevésődését. Az alakilag, fonetikailag hasonló betűket időben egymástól távol tanítjuk.

A magánhangzókat szájtartás alapján, a mássalhangzókat hangutánzás alapján tanítjuk.

Az új hangot illetve betűt alaposan megvizsgáljuk: az új mássalhangzó morog vagy nem, melyik beszélőszervünk akadályozza a tüdőnkből kiáramló levegőt, amikor a hangot kimondjuk? Ajkunk? Nyelvünk? Szájpadlásunk? Fogsorunk?

A magánhangzók ajakkerekítésesek vagy mosolygósak? Rövidek vagy hosszúak?

Minden új betű tanításához kis képeket készítek, amit csoportban és egyénileg kell a kicsiknek kiválasztani, az alapján, hogy hallják-e benne az új hangot, vagy nem. Ha igen, kiviszik a hívókép alá. Amikor olyan betűt tanulunk, amelyiknek van hangzásbeni vagy alakilag hasonló párja (pl: k-g) a régi betűt (k) szabadságra küldjük. Véletlenül se történjen meg az, hogy a két betűt összekeverjük. Majd, csak jó néhány óra gyakorlás után jön vissza a régi betű, de akkor egy órára elmegy az új és csak a régit ismételjük. Az ilyen jó és alapos begyakorlás után következik a két hang és betű tudatos összehasonlítása. Persze ismételten hívóképekkel, képekkel, mozgással, tevékenykedtetéssel megerősítve.

Az írástanítás késleltetett. Csak a sokoldalú képességfejlesztés, begyakorlás után kezdjük el a betűk írását. A gyakorlás itt is változatos: nagy alakú csomagolópapíron krétával, majd táblánál a ház különböző szintjein, aztán nagy alakú négyzetrácsos, majd vonalas lapon, s csak ezután következik a normál szélességű vonalközben való munka. Az írásban fontos szerepet kap a tollbamondás. Már néhány betű megtanulása után, hallás után írják a gyerekek a betűket. A másolás nem kap ilyen hangsúlyt, mint a diktálás.

Az iskola megváltozott társadalmi funkciója miatt, az általános iskolákban az ismeretközpontú oktatás helyett a képességfejlesztő oktatás lesz a fontosabb.

Ez a tény megköveteli minden pedagógustól azt, hogy olyan új tanulásszervezési eljárásokkal ismerkedjen meg, mint a kooperatív tanulás, projektpedagógia, kompetencialapú oktatás. Jó szívvel ajánlom a Meixner – program módszertanát mindenkinek, ahol remekül alkalmazhatók a megismert új és régi módszereink.

A célunk az, hogy a gyerekeknek, akikért dolgozunk, jobb legyen: derűsebbek, boldogabbak, sikeresebbek legyenek.

Szent – Györgyi Albert szavait idézve: „Az iskola dolga, hogy megtanítassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti vágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és az alkotás izgalmára, hogy megtanítson bennünket szeretni, amit csinálunk, és segítsen megtalálni azt, amit szeretünk csinálni.”

2007. február 12.

Fel | Tovább

 

 

Az oldalt szerkeszti: Kazal Kolos
Email: iroda@varazsbetu.hu