Minden, amit a diszlexiáról tudnod kell

Kezdőlap
Diszlexia alapok
Diszlexia frissítő
Otthoni segítség
Iskolai segítség
Mozgásfejlesztés
Fejlesztés
Nyelvtanulás és diszlexia
Diszlexia felnőttkorban
Beszédhiba és diszlexia
Diszlexia és táplálkozás
Diszlexia szakirodalom
Diszlexia Fórum

"Győzzük le a diszlexiát!"

Ingyenes email-tanfolyam szülőknek

A tanfolyam alatt megismerkedhet a diszlexia okaival, megjelenési formáival, megtudhatja, hogyan segíthet gyermekének, hogyan fejlesztheti gyermeke képességeit otthon, és hogy ki segít Önnek diszlexia esetén. Megtudhatja, mire kell odafigyelnie, és hogy mit, és hogyan kell gyakorolnia gyermekével.  Gyermeke fejlesztéséhez nem "csak" információkat, hanem ingyenes feladatlapokat, társasjátékokat, szoftvereket is kap. Iratkozzon fel diszlexia tanfolyamunkra és ajándékba kapja

"A 10 legsürgősebb tennivaló,
ha gyermeke tanulási problémákkal küzd!"

című tanulmányunkat.
 

Név:

E-mail: 

Adatvédelem: Mi is utáljuk a kéretlen leveleket: adatait senkinek nem adjuk ki, és bármikor megszüntetheti ingyenes előfizetését.

Beszédpercepció, olvasás, helyesírás - összefüggések egy felmérés tükrében 

Vissza | Fel | Tovább

A beszédpercepció (a beszédfeldolgozás tevékenysége) mindennapi kommunikációnk szerves része, egyik feltétele. A kifejezés maga a teljes beszédészlelési és beszédmegértési folyamatra utal.

Simon Orsolya
VE, Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék

 

1. Bevezetés

 „Beszédészlelésen a jelentés nélküli egységek felismerését, azonosítását értjük. …. Beszédmegértésen a jelentéses nyelvi egységek megértését és értelmezését értjük” (Gósy, 1995a:6). Az emberi beszéd észlelését és megértését vizsgáló tudományágak számos percepciós modellt különböztetnek meg (l. Banczerowski, 1994; Lengyel, 1994; Gósy, 1999). A dolgozatban a beszédpercepciós folyamatokat a beszédpercepció hierarchikus interaktív modelljének elméleti keretén belül vizsgáljuk. Ez az elméleti háttér az alapja a kutatás során használt tesztsorozatnak is (GMP: Gósy, 1995b), amelynek segítségével a teljes folyamat vizsgálható, a beszédészlelés és beszédmegértés izoláltan és interaktívan működő szintjei leírhatók. A modell szerint (pl. Gósy, 1999:90-91; 2000:15, l. 1. ábra) hangzó beszéd percepciója esetén a beszédfeldolgozás hallási, olvasott üzenet esetén pedig optikai-vizuális elemzéssel kezdődik, amelyet egy felismerési, elképzelési terv követ a beszédészlelés és a beszédmegértés egymásra épülő szintjein. Az aktuális feladatnak megfelelően e szintek – alulról felfelé haladva – egymással állandó kölcsönhatásban különféleképpen aktivizálódhatnak.

 

Asszociációk (értelmezés)

¬

szövegértés

 

 

­¯

 

 

 

 

Beszédmegértés

 

 

 

 

szemantikai elemzések szintaktikai elemzések

¬

szövegértés

mondatértés

 

 

­¯

 

 

¬

szókincsaktivizálás

Beszédészlelés

 

 

 

 

Fonológiai szint

 

gyors mondatok

 

 

Fonetikai szint

¬

szűk frekvenciás (szűrt) mondatok

¬

logatomok

(szeriális észlelés)

Akusztikai szint

 

zajos mondatok, zajos szavak

 

 

­­

 

 

 

 

Hallás

 

 

 

 

­

 

 

 

 

elhangzó beszéd

 

GMP altesztek

 

egyéb részképes-ségek altesztjei

1. ábra

A beszédpercepció interaktív, hierarchikus felépítésű modellje és a GMP tesztcsomag megfelelő altesztjei

 

A beszédpercepció fejlettségének szerepe nem csak a kezdeti anyanyelv-elsajátítás, hanem az iskolába lépés idején is jelentős. Az olvasás- és írástanulás egyik alapfeltétele, hogy az iskolába kerülő gyermekek megfelelő fokú anyanyelvi tudatossággal rendelkezzenek például a hangzó nyelvi percepció és produkció, továbbá az optikai-vizuális feldolgozás és létrehozás, ill. a szegmentálás szintjén (Adamikné Jászó, 1996:228). E tanulmány a fenti témakört a beszédpercepció és az olvasás- és helyesírás-tanulás kapcsolatának vizsgálatára szűkíti le. A precíz akusztikai, fonetikai, fonológiai és szekvenciális észlelési, továbbá szegmentálási készségek az olvasás és az írás technikai színvonalának és kivitelezésének sikeréhez járulnak hozzá; az olvasottak értésében, értelmezésében pedig a beszédmegértésé a fő szerep.

Az olvasás, helyesírás elsajátításának akadályozottsága, alacsony szintje – mely nem kis százalékban a felső tagozatosokat is érinti (Gósy, 1994:9) – hátrányosan hat egy kisgyermek általános fejlődésére, iskolai előmenetelére és személyiségének alakulására. Az olvasási nehézséggel küzdők vizsgálatával és az olvasástanulással foglalkozó tanulmányok gyakran erősítik meg azt a tényt, hogy a beszédészlelési/-megértési szint és az olvasástanulás között nagyon szoros a kapcsolat, míg más problémák (pl. a vizuális memória gyengesége) csak esetlegesen jelentkeznek. Számos nyelvi zavar (beszédhibák, diszfázia, diszlexia) hátterében is dominánsan a beszédpercepció hiányosságai állnak (Gósy, 1995a, 1999). Technikai olvasászavarhoz vezetnek (Gósy, 1994:11-12 ) pl. a beszédészlelés időzítési zavarai és az egyes észlelési szintek zavara, a gyenge rövid idejű verbális és vizuális memória, a bizonytalan irányismeret, a gyenge beszédritmus és az ajakartikuláció információjának nem kielégítő feldolgozása. A problémákat növelheti még az egyéni szókincsben való tájékozódás nehézsége és a beszédhiba. Az olvasásértés zavarát mindenek előtt az általános beszédmegértési nehézségek okozzák, de a beszédészlelés általánosan gyenge szintje, a szűk szókincs, a hiányos szókeresési stratégia is eredményezheti azt. Szoros az összefüggés az olvasás technikai szintje, a helyesírás minősége és a gyors és pontos megértés között is. Perfetti (1994:859-860) a gyengén olvasókat vizsgálva nehézségeik okaként az észlelés fonológiai szintjének pontatlanságát, a gyenge munkamemóriát, a gyenge szóészlelési, szóelőhívási képességet és a genetikai tényezőket jelöli meg. Meixner (2000:9) szerint gyakran a sok olvasási hibát az iskola csak felületességnek, kapkodásnak minősíti. E hibák azonban az írásban is előfordulnak és ezek a gyermekek elsősorban rossz helyesírásuk miatt tűnnek szembe. A beszédészlelési elmaradások és a helyesírási gyengeség közötti összefüggést bizonyítják Gósy (1996:167) és Palotás (1996:182) kísérleti eredményei is.

Az akadályozott beszédpercepciós folyamatokon túl természetesen több, egyéb tényező is felelős a pontos és értő olvasási képesség és a megfelelő szintű helyesírási teljesítmény kialakulásáért (a tanítási módszer, a gyermek általános intelligenciája, anyanyelvi szintje, neme, személyisége, családi háttere, vizuális teljesítménye, motivációja, memoriális képességei stb.). Jelen vizsgálatunk a beszédpercepció szerepének leírására koncentrál. Célja azoknak az összefüggéseknek a feltárása, amelyek elsősorban a beszédészlelés és az olvasás technikájának, ill. a helyesírásnak a színvonala között léteznek az anyanyelven gyakorlottnak tekinthető olvasók esetében. A tanulmány röviden kiterjed az olvasási és helyesírási színvonal és a hangzó nyelvi értés (mondat- és szövegértés) valamint a lexikális hozzáférés, szókincsaktivizálás minősége közti összefüggések bemutatására is. Hipotézisünk szerint gyenge percepciós és szókincsaktivizálási készségek gyakran járnak együtt gyenge olvasási és helyesírási teljesítménnyel, és a beszédpercepció fejlesztésével az olvasástechnika és -értés, ill. a helyesírás is közvetve fejleszthető. Feltételeztük továbbá, hogy az olvasási és helyesírási teljesítmény minősége között szoros az összefüggés, a két készség egyszerre, egymást támogatva fejlődik. Hipotézisünk beigazolódása esetén kimondható, hogy a percepciós készségek iskolai fejlesztése elengedhetetlen feladata az anyanyelvi nevelésnek még a felső tagozatban is.

 

2. Anyag és módszer

A felmérésben 107 ötödik (60 fiú, 47 lány) és 91 hatodik osztályos (40 fiú és 51 lány) veszprémi általános iskolás vett részt 2000. és 2002. között. (Megjegyzendő, hogy a jelen vizsgálat jobban indokolná más korcsoportok összehasonlítását, pl. 4. és 6. vagy 5. és 8. osztályosokét, az anyaggyűjtés során azonban – lévén mindez egy komplex vizsgálat egy szelete – más szempontokat is érvényesíteni kellett.)

Egy a beszédészlelés minden szintjére kiterjedő felmérés (Gósy, 1995b, 5 GMP alteszt: zajos mondat, zajos szó; szűrt mondat; gyorsított mondat; logatomok – amelynek során a feladat a hallottak azonnali ismétlése) és egy vélhetően ismert és a korosztály anyanyelvi szintjének megfelelő szöveg (A kis herceg) 3-4 mondatának felolvastatása segítségével a jól, közepesen és gyengén olvasók észlelési adatai összevethetők teljesítményükkel. Az anyanyelvi értés vizsgálatára a GMP 12 alteszt (Varkocs György halála c. szöveg értésének ellenőrző kérdésekkel való mérése) szolgált, a lexikális hozzáférés mérésére pedig a GMP 11 (ma-/ke- hívószótagokkal indított szóasszociációs) alteszt. A helyesírás vizsgálata a GMP 12-ben elhangzott szöveg spontán írásbeli felidézésén, ill. a szókincsaktivizálás írásbeli megoldásán alapult, melynek során a kísérleti alanyok gyengén, közepesen és megfelelően helyesíró minősítést kaptak.

A GMP altesztek értékelésekor az életkornak megfelelő sztenderdizált értékek voltak irányadók, a három olvasási/helyesírási szintbe való besorolás szubjektív megítélés alapján történt. Az olvasási szint megítélésénél a tempó, a félreolvasások száma és az olvasás folyamatossága volt döntő tényező. A hibaszám és a tempó az olvasás technikai szintjéről tájékoztat, amely az átlagolvasónál szoros kapcsolatot mutat a szövegértéssel. A szövegmegértés pedig kapcsolatban van a tanuló szókincsével, főképpen annak idői tényezőjével, azaz a lexikális hozzáférés gyorsaságával (Meixner, 2000:9). A helyesírásnál (vö. az ötödikeseket tanító egyik tanárnő szerint ebben az életkorban már minden fontos helyesírási szabályt ismernek a gyermekek) a hibák száma, ill. minősége (súlyos, kevésbé súlyos, figyelmetlenségnek is betudható vagy rendszeresen helytelenül írt kifejezések) alapján alakítottuk ki a három vizsgálati csoportot mindkét korosztályban.

Az eredmények statisztikai értékelése az SPSS programcsomag 9.0 verziójával készült. Mivel az adatok nem normális eloszlást mutattak, a három független minta (gyenge, közepes, megfelelő) közti különbségek szignifikancia-vizsgálatára minden esetben a Kruskal-Wallis próbát alkalmaztuk. Az olvasási és helyesírási teljesítmények közötti összefüggések bemutatására pedig a Spearman-féle rangkorrelációs együtthatót számoltuk ki.

 

3. Eredmények

·        Olvasás

A gyengén, közepesen és jól olvasók százalékos arányát a 11 és a 12 évesek mintáiban a következő táblázat összegzi:

1. táblázat

osztályfok

gyenge

közepes

megfelelő

5.

24

37

39

6.

13

38

49

 

Jól kivehető, hogy a legtöbb gyermek mindkét korcsoportban a közepes vagy a megfelelő minősítést kapta, és az olvasás minősége alapján az idősebbek élesebben elkülöníthető csoportokat alkotnak. Az életkor, ill. a gyakorlási idő növekedésével a leggyengébbek végleg leszakadnak, az ötödikben gyengén és közepesen olvasók mintegy 40%-a hatodikos korára a közepesen vagy a megfelelő szinten olvasókhoz zárkózik fel.

Az olvasási tempót tekintve a jól olvasó folyamatosan, kifejezően olvas, megfelelő hangsúlyokkal és szünetekkel, értő olvasónak tűnik és jelentéktelen mértékű hibázás jellemzi. A közepesen olvasó tempója lassabb, néhány esetben megakad, hezitálás és a beszéd ritmusának felborulása jellemző egy-egy nehezebb, hosszabb, ismeretlen vagy ritkább szó kiolvasása előtt. Néhány hiba – félreolvasás, esetleges hadarás jellemzi. A gyengén olvasó nem olvas folyamatosan, az olvasás ritmusa, s nem egyszer a beszédlégzés is felborul, hangsúlyeltolódás, egy-egy kifejezés előtt többszörös megtorpanás, nekirugaszkodás jellemzi. Sok a félreolvasás, a pontatlan ejtés, a szavak torzítása, csonkolása és gyakoribb a szótagoló, a formára koncentráló és nem az értő olvasás.

A legtöbb hiba minden csoportban a hosszabb, összetett, ritkább szavak és néhány idiomatikus kifejezés esetében fordult elő, s a hangcserék, hangkihagyások vagy betoldások általában egy szemantikailag nem a mondatba illő, de szintaktikailag helyes, értelmes kifejezést eredményeztek. Néhány tipikus példa (a teljesség igénye nélkül):

eredeti szó, kifejezés

félreolvasott szó, kifejezés

nekilátnom

nekiállnom, nekiáll, nekiálltnom

gépészem

gép eszem, gépezetem

éltem

ítélem

zöld ágra vergődjek valahogyan

zöld virágra, zöld-sárga, zöld drága, zöld ágra verődjem valahogy, zöld ágyra vergődjem

érthettem

érhettem

kényszerleszállás

kényszerleállás, kényszerellátás, kényszerállás

kerülsz

készülsz

homokon

homlokon

 

Az ötödik osztályban a Kruskal-Wallis próba nem mutatott ki szignifikáns különbséget a gyengén, közepesen és jól olvasók között sem a beszédészlelési átlagok, sem a beszédértés, sem a szókincsaktivizálás szintjén. Az egyes beszédészlelési szintek elemzése során a gyorsított mondatok esetében azonban szignifikáns az eltérés a közepesen/ gyengén és a megfelelően olvasók teljesítménye között (N=102, df=2, p=0,04). Ezen alteszt többszörösen nehezített körülmények között méri a beszédészlelés minőségét: a vizsgált korosztály számára lexikailag és szintaktikailag is bonyolult mondatok ismételtetésével méri, hogy a mesterségesen felgyorsított beszédhangsorozatokat a jelentés és az asszociációk kizárásával milyen mértékben észlelik a gyermekek.

Hatodik osztályban ugyanezen próba az olvasás minősége és az észlelési és értési átlagok között szintén nem talált összefüggést, a lexikális hozzáférés gyorsaságát és eredményességét tekintve azonban a Kruskal-Wallis próba szignifikáns különbséget mutat a gyengén és a megfelelően olvasók között (N=91, df=2, p=0,001). Az anyanyelvi észlelés egyes szintjei közül ebben a korosztályban a zajos mondatok azonosítása mutatott összefüggést a gyenge, közepes vagy megfelelő olvasási szinttel (N=88, df=2, p=0,028), azaz a beszédhangok sorozatainak akusztikai észlelésével. (Érdekes megfigyelni, hogy ez utóbbi esetben, ill. az ötödikesek gyorsított mondatainak az észlelésénél is – az általános tendenciával ellentétben – a gyengén olvasók átlagosan jobb teljesítményt nyújtottak, mint a közepesen, de nem jobbat, mint a megfelelően olvasók.)

Az eddig bemutatott eredmények alapján igazolódni látszik, hogy a gyenge vagy közepes olvasóknak a percepciós folyamat egyes alsó észlelési szintjein valóban hiányosságaik vannak. Feltűnik továbbá az is, hogy az idősebb korosztály esetében a percepciós hierarchia egy következő, magasabb szintjén, a mentális lexikonban való tájékozódás szintjén erősödnek fel a különbségek, azon a szinten, ahol már nem csak az észlelés, hanem az értés is fontos szerepet kap. Egy korábbi vizsgálat igazolta továbbá, hogy az észlelési altesztek nehézségi fokát tekintve a két korcsoport között ugyanazon tendenciák érvényesülnek, s életkori bontásban csak mennyiségi különbségek tapasztalhatók, azaz a hatodikosok mindenben jobban teljesítenek (Simon, 2004), ezért leegyszerűsíthető az olvasási szintek szerinti összevetés a teljes mintára, életkortól függetlenül (l. 1. ábra).

1. ábra

Míg minden altesztben a megfelelően olvasók teljesítenek jobban, a gyenge és közepes olvasók szignifikánsan az észlelési átlageredményüket (N=190, df=2, p=0,031), ill. a szókincsaktivizálást (N=190, df=2, p=0,000) tekintve maradnak le. Ez utóbbi szignifikáns eltérést a hatodikosok teljesítménye okozza.

·        Helyesírás

A gyenge, közepes és jó helyesírók százalékos arányát a 11 és a 12 évesek mintáiban a következő táblázat összegzi:

2. táblázat

osztályfok

gyenge

közepes

megfelelő

5.

20

21

59

6.

14

15

71

 

A helyesírás színvonala a vizsgált mintában mindkét korcsoportban hasonlóan oszlik meg: a legtöbb gyermek megfelelő teljesítményt nyújt. Biztató tendencia továbbá, hogy az életkor és a gyakorlottság növekedésével e csoport létszáma egyenes arányban nő, ill. az is, hogy az olvasási szintekkel ellentétben e csoport számosságával magasan kiemelkedik mindkét korosztályban. A 12 éves korukra végleg lemaradt helyesírók aránya a gyengén olvasókéval közel azonos.

A jó helyesírók ritkábban hibáznak és kevesebb fajta hibát vétenek (főként idegen, ritka szavak esetében elvétve) hasonló korú, de alacsonyabb helyesírási szinten lévő társaiknál. A gyenge helyesírók a központozáson, néhány tulajdonnéven és igekötős kifejezések egybe-vagy különírásán túl gyakran vétenek az egyeztetés, az ékezet- és a kvantitásjelölés szabályai ellen is. Tipikus hibák a három anyanyelvi helyesírási szinten:

·        Gyenge helyesírók

Egyeztetés: Aról szólt hogy mij jó vét a várat a katonák.

Kvantitásbeli problémák: menije (mennie), adig, mocsáral, isapal, erösitgeték, kető, körűl, miat, sokszór, csatátt, harcott, adják átt, lefejeztete, kin, küzdötek, serreg, bokrokal, leszált, késöbb, vítézek, akkarták, eggyik, eggyütt, elenük

Ékezetelhagyás: vegeig, arrol

Egybeírás, különírás (igekötők): meg esketék, meg halt, vár kapitány, meg ölték, vissza vonultak, oda veztek, fel agyák, mindhogyha, megakarták támadni

Hangdiszkriminációs, ejtésen alapuló hibák: ecser, rengetek, mik, hadják, föleskedte, adhattyák, becsugták, lefejesztette, hogy lerohannyák, megfogaták

Helyesírási hibák:     Polgár, Török, malyom

Központozás hiánya

·        Közepes helyesírók

Központozás hiánya

Egybeírás, különírás (igekötők): még is csak, Magyar országon, megis jöttek, megkellett védeni, Székes Fehérvárat, látó viszonyok, melegevolt, avárat

Helyesírási hibák (tulajdonnevek): Török, Magyar, Fehérvári várat,

Figyelmetlenség: szembe, végü, beiedtek, veladta, a ködbem, másodször, hadják abba, meghalltak

·        Megfelelő helyesírók

Központozás apró gondjai

Helyesírás (tulajdonnevek): Törökök, Magyarok, Dunántúli

Helyesírás: védni, megilyedtek

Egybeírás, különírás: megtudják támadni, aligélt

Kvantitás: szúltán, utánna, kivül, véggyék.

 

Az ötödik osztályban a Kruskal-Wallis próba nem mutatott ki szignifikáns különbséget a beszédértés és szókincsaktivizálás átlagai szerint a gyenge, közepes és jó helyesírók között, hipotézisünknek megfelelően azonban eltérést talált a beszédészlelési átlageredmények esetén a gyenge és a megfelelő/közepes csoportnál (N=102, df=2, p=0,006). Az egyes beszédészlelési szintek elemzésekor a fonetikai és fonológiai szinteket egyaránt érintő szeriális észlelési altesztben (logatomok) tapasztaltunk szignifikáns eltérést (N=102, df=2, p=0,000). A szeriális észlelési alteszt a beszédhangok sorrendiségének, a morfémahatároknak stb. észlelésére különösen érzékeny. Nagy jelentőségű ez a készség új, idegen szavak elsajátításakor és a helyesírásban is. A 11 évesek mintája alapján bizonyítást nyert, hogy helyesírási nehézségek mögött gyakran áll szeriális észlelési probléma, az a hipotézisünk azonban, hogy ez csak a gyenge helyesíróknál fordul elő nem igazolódott, ugyanis ebben az altesztben a megfelelően helyesírók is gyengén teljesítettek.

Hatodik osztályban ugyanezen próba a helyesírás minősége és az észlelési és értési átlagok között nem talált összefüggést, a lexikális hozzáférés gyorsaságát és eredményességét tekintve azonban a Kruskal-Wallis próba – csakúgy, mint az olvasás esetében – szignifikáns különbséget mutat a gyenge és közepes/megfelelő helyesírók között (N=91, df=2, p=0,001). Az anyanyelvi észlelés egyes szintjei közül ebben a korosztályban szintén a szeriális észlelésnél kaptunk összefüggést a gyenge, közepes vagy megfelelő helyesírási szinttel (N=90, df=2, p=0,043). (Megjegyzendő azonban, hogy a gyengén helyesírók csoportjának számossága nagyon kicsi, a másik két csoport teljesítménye pedig közel azonos.)

Az olvasási eredményekhez hasonlóan a fiatalabb korosztályban a helyesírási nehézségek inkább a beszédészlelés szintjeivel, míg az idősebbek esetén már egy magasabb, az értési folyamatok felé mutató szinttel (lexikális hozzáférés) hozhatók összefüggésbe.

A helyesírás minősége és az észlelési, értési szintek életkortól független összefüggéseit a 2. ábra mutatja be:

 


  

2. ábra

A 2. ábra – az elsőhöz hasonlóan – jól kivehetően mutatja, hogy az észlelési szintek nehézségi fokát tekintve mindhárom csoportban ugyanazon tendenciák érvényesülnek, s ezek az olvasás alapján elkülönített csoportokhoz képest sem térnek el. A közepes helyesírók a szeriális észlelés és az észlelési átlagok esetében azonban markánsan kiemelkednek. A Kruskal-Wallis próba mindkét alkalommal szignifikáns különbséget mutatott a gyenge, a megfelelő és a közepes csoport között (logatomok: N=190, df=2, p=0,000; észlelésátlag: p=0,001). A lexikális hozzáférési eredmények szignifikáns eltérését – az olvasáshoz hasonlóan – a hatodikosok teljesítménye okozza (N=190, df=2, p=0,001).

·        Az olvasási és helyesírási teljesítmények összefüggései

A teljes mintát tekintve érdekes megfigyelni, hogy még a felső tagozat két alsóbb osztályában is kimutatható közepes mértékű összefüggés a gyermekek olvasási és helyesírási szintje között. A Spearman-féle rangkorrelációs próba szerint pozitív korrelációról van szó (N=197, r=0,458, p=0,01), azaz minél jobb egy gyermek olvasási technikája/ helyesírása annál magasabb színvonalú helyesírás/ olvasási technika jellemzi. Gyenge olvasási és gyenge helyesírási teljesítmény együttjárása szintén gyakori. A két korosztályt külön megvizsgálva az összefüggések szintén hasonlóak, csak az olvasási technika és a helyesírás színvonala nagyobb mértékben függ egymástól a fiatalabbak (N=106, r=0,507, p=0,01), mint az idősebbek (N=91, r=0,371, p=0,01) körében. Az életkorban, ill. gyakorlottságban jelentkező egy év különbség hatása – s valószínűleg számos egyéb, a bevezetőben említett tényező hatása – tehát nem elhanyagolható, e készségek fejlesztése azonban ebben a korosztályban is indokoltnak látszik.

 

4. Következtetések

Az ötödik és a hatodik osztályos tanulókkal végzett felmérés eredményei megerősítik azt a feltételezést, hogy még a felső tagozatban is magyarázható elégtelen percepciós működésekkel egy gyakorlott olvasónak, ill. helyesírónak minősülő diák gyenge vagy közepes teljesítménye. Az életkor és a vele kapcsolatos hangzó nyelvi tudatosság, percepciós tapasztalat szerepe szintén kirajzolódik a két vizsgált korosztály adataiban. A 11 évesek észlelési minősége (gyorsított mondatok, logatomok, észlelési átlagok) és olvasási, helyesírási szintjének kapcsolata erősebb, mint idősebb társaik esetében (zajos mondatok). A 12 évesek mintájában a gyengén, közepesen és megfelelően olvasók és helyesírók közti különbségek a lexikális hozzáférés folyamataiban, szókincsük gyors vagy lassú aktivizálásában keresendők. Az életkori eltérések tehát tükrözik a beszédpercepciós folyamat hierarchiáját: hatodik osztályban kevésbé jellemző az alacsonyabb beszédészlelési szintek korlátozott működése, az írás/olvasás technikai aspektusai tisztázódnak, míg az esetleges problémák egy magasabb ponton, a lexikális hozzáférésben tükröződnek, s a helyesírással és az olvasással összefüggő nehézségek az értés, értelmezés szintjei felé tolódnak el.

Az a tény, hogy a hatodikosok esetében az észlelési szinteken nyújtott teljesítmény alapján már nem különböztethetők meg a gyengén, közepesen és a jól olvasók/helyesírók (jegyezzük meg, hogy az észlelés minden szintjén mindkét korosztálytól az elvárható életkori teljesítmény 100%, azaz az adatok nem is különbözhetnének!) egy másik tanulsággal is szolgál. A beszédpercepciós folyamat magasabb szintjeinek elégtelen működésén túl, azt, hogy mégis elkülönül egy-egy gyengén, közepesen és megfelelően olvasó/helyesíró csoport, más tényezők hatásának is tulajdoníthatjuk. (Vö. pl. Palotás, 1996:187, aki a helyesírási teljesítményt többtényezősnek tartja, és az észlelés nehezítettsége mellett kiemeli a gyermek intelligenciáját, akaraterejét, gyakorlottságát és a tanító szakmai hozzáértését is.)

Vizsgálatunk igazolta azt a tényt, hogy van összefüggés az anyanyelvi beszédpercepció és az olvasás/helyesírás színvonala között. Az életkor előre haladtával ugyan javul a diákok teljesítménye, mégis még 6. osztályban is létezik olyan percepciós szint (lexikális hozzáférés), aminek a részleges működése hatással van az olvasásra/helyesírásra. Az oktatásban, anyanyelvi nevelésben tehát a beszédpercepció fejlesztése elengedhetetlen és még felső tagozatban is indokolt.

Bebizonyosodott továbbá az olvasási technika és a helyesírási teljesítmény fejlődésének egymásra hatása, együttes működése. Minél fiatalabb gyermekről van szó, annál szorosabbnak tűnik e mechanizmusok összefüggése.

A fent leírtak alapján egyszerre jelölhető ki egy-egy az anyanyelvi nevelés módszertanát, ill. a beszédpercepció, a pszicholingvisztika témakörét érintő kutatási irány, melyet Adamikné Jászó Anna: A beszédpercepció fejlettségének szerepe az olvasás-írás elsajátításában és tanításában című cikkének konklúziója (1996:249) így fogalmaz meg: „a hazai és európai olvasástanítás hagyományai az olvasástanításban a beszéd, az írás és az olvasás triászát természetes egységként kezelik, a beszédre alapozást és a hangtanítás primátusát vallják. Ezért a beszédpercepciós kutatásnak az olvasás-írás tanításához való kapcsolása természetes, megbízható kísérleti támasza az évezredes gyakorlatnak.

 

Irodalom

Adamikné Jászó Anna: A beszédpercepció fejlettségének szerepe az olvasás-írás elsajátításában és tanításában. In: Gyermekkori beszédészlelési és beszédmegértési zavarok (szerk.: Gósy Mária), Budapest, Nikol, 1996. 228-251.

Banczerowski Janusz: Néhány megjegyzés a beszédmegértés modellálásáról. In: Beszédkutatás 1994. Tanulmányok az elméleti és az alkalmazott fonetika köréből. (szerk.: Gósy Mária), Budapest, MTA, 1994. 51-68.

GÓSY Mária: Az olvasási zavarok percepciós fonetikai háttere. In: II. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia, 1992. (szerk: Annus Gábor, Bárdos Jenő és Lengyel Zsolt), Veszprém, Egyetemi Kiadó, 1994. 9-13.

Gósy Mária: A beszédészlelési és beszédmegértési folyamat zavarai és terápiája. Budapest, BGGYTF, 1995a.

Gósy Mária: GMP Diagnosztika. Budapest, Nikol, 1995b.

Gósy Mária: Agyfélteke-dominancia, beszédészlelés, olvasási nehézség. In: Gyermekkori beszédészlelési és beszédmegértési zavarok (szerk.: Gósy Mária), Budapest, Nikol, 1996. 163-175.

Gósy Mária: Pszicholingvisztika. Budapest, Corvina, 1999.

Gósy Mária: A hallástól a tanulásig. Budapest, Nikol, 2000.

Lengyel Zsolt: Bevezetés a pszicholingvisztikába. Veszprém, 1994.

Meixner Ildikó: A diszlexia prevenció, reedukáció módszere. Budapest, BGGYTF, 2000.

Palotás Márta: Beszédészlelési zavar tükröződése a helyesírásban beszédhibás tanulóknál. In: Gyermekkori beszédészlelési és beszédmegértési zavarok (szerk.: Gósy Mária), Budapest, Nikol, 1996. 182-187.

PERFETTI, Charles, A: Psycholinguistics and Reading Ability. In: Handbook of Psycholinguistics. (ed: Morton Ann Gernsbacher), NY, London, Academic Press, 1994. 849-885.

SIMON Orsolya: Anyanyelvi és idegen nyelvi percepciós működések összefüggései az általános iskolában. In: Nyelvészet és interdiszciplinaritás II. (szerk.: Navracsics Judit és Tóth Szergej), Szeged, Veszprém, Generalia, 2004. 437-449.

 

Simon Orsolya, VE, Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék, 8200, Veszprém, Stadion u. 32/8, e-mail: simono@almos.vein.hu

 

Vissza | Fel | Tovább

 

 

Az oldalt szerkeszti: Kazal Kolos
Email: iroda@varazsbetu.hu