Minden, amit a diszlexiáról tudnod kell

Kezdőlap
Diszlexia alapok
Diszlexia frissítő
Otthoni segítség
Iskolai segítség
Mozgásfejlesztés
Fejlesztés
Nyelvtanulás és diszlexia
Diszlexia felnőttkorban
Beszédhiba és diszlexia
Diszlexia és táplálkozás
Diszlexia szakirodalom
Diszlexia Fórum

"Győzzük le a diszlexiát!"

Ingyenes email-tanfolyam szülőknek

A tanfolyam alatt megismerkedhet a diszlexia okaival, megjelenési formáival, megtudhatja, hogyan segíthet gyermekének, hogyan fejlesztheti gyermeke képességeit otthon, és hogy ki segít Önnek diszlexia esetén. Megtudhatja, mire kell odafigyelnie, és hogy mit, és hogyan kell gyakorolnia gyermekével.  Gyermeke fejlesztéséhez nem "csak" információkat, hanem ingyenes feladatlapokat, társasjátékokat, szoftvereket is kap. Iratkozzon fel diszlexia tanfolyamunkra és ajándékba kapja

"A 10 legsürgősebb tennivaló,
ha gyermeke tanulási problémákkal küzd!"

című tanulmányunkat.
 

Név:

E-mail: 

Adatvédelem: Mi is utáljuk a kéretlen leveleket: adatait senkinek nem adjuk ki, és bármikor megszüntetheti ingyenes előfizetését.

 A tanulási zavar megjelenése az iskolai teljesítményben, a korrekció lehetőségei

Vissza | Fel | Tovább

A tanulási zavarral rendelkező gyermekek egyre növekvő száma az utóbbi években a társadalmi és szakmai érdeklődés középpontjába került. A pszichológiai, pedagógiai, gyógypedagógiai kutatások gyakorlati tapasztalatai és szakmai állásfoglalásai nyomán egyre határozottabban körvonalazhatók a tanulási- és magatartási zavarok altípusai.

Neurogén tanulási zavarok: (részképességzavarok) – elsősorban a központi idegrendszer zavarai következtében jönnek létre.
Pszichogén tanulási zavarok: a korai életszakaszban elszenvedett környezeti ártalmak hatására alakulnak ki, az érzelmi élet károsodása, a motiváció, az adaptív viselkedés és ezekkel összefüggő teljesítmények zavaraiban fejeződnek ki.
Poszttraumás tanulási zavarok: gyermekkori szerzett agykárosodás következtében alakulnak ki.

A tanulási zavar diagnosztizálásának kritériumai

Elsősorban, ami azonnal szembetűnő, hogy a tanulási potenciál és a tanulási eredményesség, illetve az intelligencia szint és az iskolai teljesítmény között nagy eltérés tapasztalható. A különbség nagysága határozza meg a tanulási zavar minőségét és a fejleszthetőség hatékonyságát.
A neurológiai deficit (idegrendszeri eltérés, esetleg károsodás) csak áttételesen mutatható ki vizsgálattal. A megsegítés formái (terápia) más-más megközelítést igényelnek egy érzelmi, szociokulturális, vagy egyéb ok miatt megjelenő tanulási zavar esetén.
A tanulási zavar jellegzetes kognitív tünetegyüttesben nyilvánul meg, aminek hátterében a kölcsönösen egymásra ható részképességek diszfunckiója áll.

A leggyakrabban előforduló kognitív pszichikus funkció zavarok

A percepció zavarai: A vizuális, akusztikus, taktilis, helyzet- és mozgásérzékelés, különböző modalitások felfogásának nehézségeit jelentik. Ebből adódik a formák, arányok, irányok, térdimenziók érzékelésének tévesztése.
A beszédszerveződés, a nyelvi nehézség zavarai: A beszédészlelés, beszédmegértés, szimbólumok képzése, felismerése, a szó- és jelentéstartalmak értelmezésében nyilvánul meg. Az artikuláció zavara, a szókincs fejletlensége, grammatikai akadályozottság mind a tanulási zavarhoz vezethet.
Az emlékezet gyengesége: A memória különböző fajtáinak sérülése, gyenge működése a tanulási nehézségre ható tényező. Az emlékezet egyenetlensége, a verbális tartalmak megőrzése, felidézése, a rövid- és hosszú távú memória tárolt információinak mennyiségi felidézése kevés, pontatlan, hiányos lehet.
A lateralitás, a saját test, illetve a térérzékelés akadályozottsága: A tanulást akadályozhatja a keresztezett vagy kevert dominancia. A síkban, térben való tájékozódást, a sorrendiség felidézését, az irány észlelését, tartását nehezíti.
A mozgáskoordináció, a finommozgások zavara: Az alapkulturtechnikák elsajátításához nélkülözhetetlen a finom- és nagymozgások koordinációja. A tanulási zavar jelentős okaként ezeknek koordinálatlansága jelenik meg.

A tanulási zavar negyedik kritériuma a sajátos magatartáskép, a leggyakrabban előforduló figyelemzavar-hiperaktivitás, valamint a másodlagos neurotizáció megjelenése.

A tanulási zavar megjelenése az iskolai teljesítményben, különös tekintettel a diszlexiára

Az olvasás-írás elsajátításának képessége olyan komplex tevékenység, amely a nyelvi információ feldolgozás mellett nem nélkülözi a részképességek együttműködését. A tanulás folyamatában megjelenő teljesítményzavar, az olvasás-írás-helyesírás elsajátításának nehézségében, ez súlyosabb formában diszlexiában, diszgráfiában, diszkalkuliában jelenik meg.

A diszlexia legfontosabb tüneti megjelenése:

Az olvasásban: betűtévesztések, betűkihagyások- és betoldások, szótagkihagyások- és betoldások, reverziók, elővételezések, perszeverációk, szóroncsok fordulnak elő.
Az olvasás tempójának lassúsága.
A beszéd területén jelentkező tünetek: nyelvi fejlettség elmaradásai, megkésett beszédfejlődés, kevés aktív szókincs, szóértési- és megtalálási nehézségek.
A magatartásban fellépő tünetek: alkati determináltság, védekezési és kitérési mechanizmusok, agresszivitás, kompenzáció, szorongás, depresszió, valamint szomatikus tünetek.
Egyéb lényeges tünetek: nagy- és finommozgás koordinációjának zavara, bizonytalan testséma, fejletlen ritumusérzék, lateralitás zavar, szem-kéz koordináció zavar, formaemlékezeti fejletlenség, kialakulatlan alak-háttér ismeret, vizuális megfigyelő, ellenőrzőkészség zavara, emlékezeti gyengeség, tartós figyelmi zavar, analizáló-szintetizáló fejletlenség.

A diszlexia prevenció és a ráépülő olvasástanítási módszer

A részképesség gyengeséggel rendelkező (diszlexia, diszgráfia) gyermekeknek speciális olvasástanítási eljárásra van szükségük, melyet Meixner-módszerként ismerünk és alkalmazunk. A terápiának fontos alapelve, hogy a „legközelebbi fejlődési zóna”-ból kell kiindulni, amely szerint ahhoz a szinthez kapcsolódva kell a fejlesztést elkezdeni, illetve ott kell folytatni, ahol a gyermek még biztonsággal mozog, mert csak így válik számára lehetségessé az eredményes feladatvégzés. Az alacsonyabb szintek erősítésével, újratanulásával pozitívan befolyásolhatjuk a magasabbrendű, bonyolultabb funkciók elsajátítását.

A Meixner-módszer sajátosságai

 • A módszer gyógypedagógiai terápiás indíttatású.

 • Maximálisan alkalmazkodik egy-egy diszlexiás, vagy diszlexia-veszélyeztetett gyermek egyéni haladási tempójához.

 • A hang-látás-mozgás egységéből adódóan feltétele a beszédhangok helyes ejtése.

 • A többi módszertől eltérő betűsorrendet tanít.

 • Más módszernél alaposabban dolgozza ki az olvasástanítás lépéseit.

A Meixner-módszer alapelvei

 • Az aprólékosan felépített fokozatosság elve (a tananyag apró lépésekre bontása, sok ismétléssel).

 • A betűtanítás hármas asszociációs kapcsolatának kialakítása (akusztikus, vizuális, beszédmotoros).

 • A Ranschburg-féle homogén gátlás kialakulásának megelőzőse.
  A gondolkodás merevségének (rigiditásának) elkerülése.

 • Csak pozitív megerősítést, fejlesztő értékelést alkalmaz „elfogadva követel”.

Az olvasás tanítás előtt végzett fejlesztő gyakorlatok

Beszédfejlesztés:

 • szókincs fejlesztése, szókincsbővítés, hanganalízis-szintézis gyakorlása,

 • mondatgyakorlatok alkalmazása.

Beszédmozgás tudatosítása:

 • ajakmozgások megfigyelése,

 • zöngés-zöngétlen mássalhangzók megkülönböztetése.

Iránygyakorlatok:

 • mozgásirányok megfigyelése,

 • írásgyakorlatok mozgással,

 • olvasás iránya, sorváltás,

 • téri relációk verbalizálása,

 • tájékozódás a vonalrendszerben.

 

Az olvasás tanítás lépései

Betűtanítás:

 • a homogén gátlást kerülő betűsorrend alapján, az egymással vizuálisan, akusztikusan, motorosan felcserélhető betűk távol tanítása egymástól,

 • magánhangzók tanítása artikulációról,

 • mássalhangzók tanítása hangutánzással.

Összeolvasás tanítása:

 • betűsorrend betartásával zárt, majd nyitott szótagok olvasása,

 • az összeolvasás „játékos szituációban” történik,

 • szótagok felismerése,

 • betűismeret mélyítése szótaggyakorlatokkal,

 • jelentés felismertetése.

Szavak olvasása szótípusok alapján:

 • 2-2 betűből álló nyitott szótagok (lá-da),

 • 3 betűből álló zárt szótagok (mos),

 • 2-3 betűből álló nyitott-zárt szótagok (lá-bas),

 • 3-2 betűből álló zárt-nyitott szótagok (bál-na),

 • 3-3 betűből álló zárt-zárt szótagok (raj-zol).

Mondatok olvasása:

 • Rövid egyszerű kijelentő és kérdő mondatok olvasása.

 • Szavakból mondatok összerakása, olvasása.

 • Fokozatosan bővülő egyszerű mondatok olvasása.

 • Összetett mondatok olvasása.

Szövegek olvasása:

 • Két összetartozó mondat olvasása.

 • Szöveg hosszának növelése a mondatokkal.

Az olvasástanítással párhuzamosan kissé késleltetve, halad az írástanítás. Az írás előkészítésének, a motoros képességek fejlesztésének, kiemelt szerepe van. A tollbamondás nagy jelentőségű az írástanítás folyamatában. A betűk, szótagok, rövid szavak tanulásánál párhuzamosan és rendszeresen kell alkalmazni.

Egyéb korrekciós lehetőségek a tanulási zavar megsegítésében

A tanulási zavar okozta részképesség-gyengeség felismerésének és korrekciójának egyéb lehetőségei is vannak. Meg kell említeni Brigitte Sindelar osztrák pszichológust, aki óvodáskorban és iskolát kezdő gyermekeknek, valamint iskolába járó tanulóknak kidolgozta a tanulási zavar vizsgálatát és az ehhez kapcsolódó fejlesztő programját. A program átfogó célja a tanulási zavar megelőzése, a zavar elmélyülésének megakadályozása, valamint a rögzült, súlyosabb tanulási zavarok korrekciója. Ezen program alkalmazása segítséget jelenthet szülőnek, pedagógusnak és egyéb szakembereknek egyaránt.

A tanulási zavarhoz kötődő szakmai és gyakorlati ismeretek egyre szélesebb körben terjednek el a pedagógusok között, nagy számban ismerik és alkalmazzák. A módosított Közoktatási Törvény is ahhoz biztosítja a törvényi keretet, hogy a tanulási nehézséggel küzdő, illetve a sajátos nevelési igényű gyermekek megkaphassák a számukra legmegfelelőbb ellátást.

 

Felhasznált irodalom:

Sarkady Kamilla-Zsoldos Márta: Koncepcionális kérdések a tanulási zavar fogalom körül
Meixner Ildikó: A diszlexia prevenció, reedukáció módszere
Vinczéné Bíró Etelka: Egy részképesség-kiesés terápiájáról
 

Zsilka Sándorné
 

Vissza | Fel | Tovább

 

 

Az oldalt szerkeszti: Kazal Kolos
Email: iroda@varazsbetu.hu